Version 1.1

Terminologi

Begreppet kunskap avser:

  1. Innehåll så som musik, film, böcker,
  2. Data (vetenskapliga, historiska, geografiska eller andra),
  3. Information och handlingar från den offentliga förvaltningen.

Trots dess betydelse omfattas inte programvara av denna definition då det för programvara sedan tidigare existerar motsvarande definitioner.

Begreppet verk avser den kunskap eller del av kunskap som överförs.

Begreppet samlingsverk kan också användas för att avse en sammanställning av verk. Ett samlingsverk kan utgöra ett verk i sig själv.

Begreppet licens avser de juridiska villkor under vilka ett verk görs tillgängligt. När licens saknas ska detta tolkas som den rättsliga status som följer av lagstiftningen (till exempel upphovsrätten).

Definitionen

Ett verk är att betrakta som öppet om följande kriterier är uppfyllda:

1. Tillgänglighet

Verket ska göras tillgängligt i sin helhet till en kostnad som inte överstiger reproduktionskostnaden, företrädesvis genom nedladdning via Internet avgiftsfritt. Verket måste också vara tillgängligt i ett lämpligt format som också möjliggör bearbetning.

Kommentar: Detta kan sammanfattas som ‘social’ öppenhet. Du har inte bara rätten att förfoga över verket, du har också möjlighet att hämta det. ‘I sin helhet’ förhindrar begränsning av tillgängligheten via indirekta medel såsom att endast tillåta åtkomst till ett fåtal poster i en databas åt gången.

2. Spridning

Licensen ska inte begränsa någon part från att sälja eller gratis erbjuda verket som fristående verk eller ingående i ett samlingsverk där verk från flera olika källor ingår. Licensen ska inte ställa krav på royalty eller andra avgifter kopplade till försäljning eller annan sådan spridning.

3. Bearbetningar

Licensen måste tillåta modifieringar och framställning av bearbetade verk. Licensen måste tillåta att sådana bearbetade verk sprids under samma villkor som det ursprungliga verket.

Kommentar: Observera att denna punkt inte begränsar användningen av ‘dela-lika’-licenser som kräver att bearbetningar av verket måste spridas under samma villkor som det ursprungliga verket.

4. Avsaknad av tekniska hinder

Verket måste tillgängliggöras i ett format som inte innehåller några tekniska hinder för att utföra aktiviteterna i ovanstående punkter. Detta kan säkerställas genom att tillgängliggöra verket i ett öppet format, det vill säga ett format vars specifikation finns publikt och avgiftsfritt tillgängligt och där inga villkor ställer krav på avgifter eller andra hinder för att använda formatet.

5. Erkännande

Licensen får uppställa, som krav för att verket ska få spridas och bearbetas, att den eller de som skapat verket måste anges med ett erkännande. Ett sådant krav på erkännande får i så fall inte vara så långtgående att det blir svårt att uppfylla. Till exempel kan, om erkännande krävs, en lista på dem som kräver omnämnande bifogas verket.

6. Dataintegritet

Licensen får uppställa som villkor för bearbetade verk att det modifierade verket måste ges ett annat namn eller annat versionsnummer än vad som gäller för det ursprungliga verket.

7. Icke-diskriminerande för personer eller grupper

Licensen får inte diskriminera någon person eller grupp av personer.

Kommentar: För att få ut maximal nytta av processen måste största möjliga spridning av personer och grupper ges möjlighet att bidra till öppen kunskap. Därför tillåter vi inte att någon öppen licens utesluter någon från att delta i processen.

Kommentar: Detta är direkt taget från punkt 5 i OSD.

8. Icke-diskriminerande för användningsområde

Licensen får inte hindra någon från att använda verket i något särskilt sammanhang eller område. Till exempel får licensen inte förbjuda att verket används i affärsverksamhet eller inom genetisk forskning.

Kommentar: Huvudsyftet med denna punkt är att förhindra att licensen omöjliggör kommersiellt nyttjande. Vi vill att kommersiella aktörer deltar i vår gemenskap, inte känna sig exkluderade från den.

Kommentar: Detta är direkt taget från punkt 6 i OSD.

9. Licensens räckvidd

Rättigheterna att använda ett verk måste gälla i alla led som verket sprids i, utan krav på en ny licens för nya mottagare.

Kommentar: Denna punkt syftar till att förhindra att kunskap stängs in genom indirekta medel så som krav på sekretessavtal.

Kommentar: Detta är direkt taget från punkt 7 i OSD.

10. Licensen får inte knytas till ett samlingsverk

Rättigheterna kopplade till verket får inte vara knutna till att verket ingår i ett särskilt samlingsverk. Om ett verk separeras från ett sådant samlingsverk och används eller sprids enligt villkoren för samlingsverkets licens, så ska samma villkor gälla för alla mottagare av verket enligt samma licens som det ursprungliga samlingsverket.

Kommentar: Detta är direkt taget från punkt 8 i OSD.

11. Licensen får inte begränsa spridning av andra verk

Licensen får inte uppställa begränsningar på andra verk som sprids tillsammans med det licensierade verket. Till exempel så får licensen inte kräva att alla andra verk som sprids över samma medium ska vara öppna.

Kommentar: Den som sprider öppen kunskap har rätt att göra egna val. Notera att ‘dela-lika’-licenser är förenliga med denna punkt eftersom kravet att bearbetade verk ska spridas med samma villkor som ursprungsverket endast gäller det nya verk som utgör det bearbetade verket.

Kommentar: Detta är direkt taget från punkt 9 i OSD.