Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Open Definition

Version 1.1

מינוח

המונח ידע כולל בתוכו:

  1. תוכן כגון מוסיקה, סרטים וספרים
  2. מידע - מדעי, היסטורי, גיאוגרפי וכיוצא באלה
  3. אינפורמציה ממשלתית או מנהלית אחרת

תוכנה אינה נכללת בהגדרה זו למרות מרכזיותה, כיוון שכבר קיבלה התייחסות במסגרת עבודה קודמת.

המונח יצירה יהיה בשימוש על מנת לתאר את הפריט או פיסת הידע שמועבר.

המונח חבילה יהיה בשימוש לציון אוסף של יצירות. חבילה יכולה להוות יצירה בפני עצמה כמובן.

המונח *רישיון מתייחס להרשאה החוקית לאורה היצירה זמינה. במידה ולא נעשה שימוש ברישיון כלשהו, יש לפרש זאת כהתייחסות לתנאי ברירת המחדל החוקיים החלים על היצירה (למשל: זכויות יוצרים).

ההגדרה עצמה

יצירה תחשב פתוחה אם אופן ההפצה שלה עומד בתנאים הבאים:

1. גישה

היצירה צריכה להיות זמינה בשלמותה, וללא עלות (למעט, לעתים, עלות השעתוק שלה), עדיף באמצעות הורדה ללא תשלום מהמרשתת. בנוסף, היצירה חייבת להיות זמינה בצורה נוחה לשינוי.

*הערה: ניתן להתייחס לסעיף זה כפתיחות ‘חברתית’ - לא רק שניתן להשיג את היצירה אלא בעלות מזערית. ההגדרת הזמינות “בשלמות” מונעת הגבלות באמצעים עקיפים, למשל הגבלת גישה למספר פריטים במסד נתונים בכל גישה (המידע צריך להיות זמין בשלמותו להורדה). בצורה נוחה לשינוי - משמעותו שהמידע צריך להיות קריא מכונה (ולא רק, למשל, קריא על ידי אדם).

2. הפצה מחדש

הרישיון לא יגביל אף צד ממכירה או הענקה של היצירה באופן עצמאי או כחלק מחבילה של יצירות ממקורות רבים ושונים. הרישיון לא יחייב תשלום תמלוגים או תשלום אחר כגון דמי מכירה או הפצה.

3. שימוש מחדש

על הרישיון לאפשר עריכת שינויים ויצירות נגזרות, ולאפשר להן להיות מופצות מחדש בתנאים זהים לאלה בהם ניתן להפיץ את היצירה המקורית.

*הערה: שימו לב שסעיף זה אינו מונע שימוש ברישיונות ‘ויראליים’ או רישיונות שיתוף-זהה הדורשים הפצה מחדש תחת תנאי הרישיון המקויים.

4. העדר מגבלות טכנולוגיות

היצירה חייבת להיות זמינה בצורה בה אין מגבלות טכניות לביצוע הפעולות הרשומות מעלה. דבר זה יושג באמצעות העמדת היצירה בפורמט פתוח, כלומר כזה שהמפרט שלו זמין פומבית ובחינם,ובאופן שאינו מציב מגבלה כספית או אחרת על השימוש בו.

5. ייחוס

הרישיון עשוי להתנות הפצה מחדש או שימוש מחדש בייחוס היצירה ליוצריה ולתורמיה. אם תנאי הייחוס מלווה יצירה, עליו להיות פשוט לביצוע (למשל באמצעות ליווי היצירה ברשימת התורמים לה והיוצרים שלה).

6. שלמות

הרישיון עשוי להתנות הפצה של היצירה בשינויים כלשהם באופן שבו היצירה תישא שם אחר או מספר גרסה שונה מזה של היצירה המקורית.

7. הימנעות מאפליה של אנשים או קבוצות

על הרישיון לא להפלות אף אדם מסוים או קבוצה של אנשים.

*הערה: כדי להנות באופן מיטבי מהתהליך, מספר מרבי של אנשים וקבוצות צריכים להיות מסוגלים לתרום לידע פתוח באופן שווה. לפיכך, אסור לכל רישיון ידע פתוח לחסום אדם כלשהו מהתהליך.

*הערה: נוסח זה לקוח ישירות מסעיף 5 של הגדרת הקוד הפתוח (OSD).

8. הימנעות מאפלייה של תחומי עיסוק

על הרישיון להימנע מהגבלת השימוש ביצירה בתחום עיסוק או שדה מסוים. לדוגמא, אין להגביל שימוש עסקי ביצירה, או במסגרת מחקר גנטי.

*הערה: הכוונה העיקרית בסעיף זה היא למנוע מרישיון לאסור שימוש עסקי במידע פתוח. אנו רוצים משתמשים עסיים להצטרף לקהילה, ולא להרגיש מודרים ממנה.

*הערה: נוסח זה לקוח ישירות מסעיף 6 של הגדרת הקוד הפתוח (OSD).

9. הפצת הרישיון

הזכויות המצורפות ליצירה יחייבו את כל הגורמים להם היא מופצת ללא צורך להחיל רישיון נוסף בידי גורמים אלה.

*הערה: סעיף זה מיועד לאסור “סגירת” מידע באמצעים עקיפים כגון חיוב בחתימה על NDA.

*הערה: נוסח זה לקוח ישירות מסעיף 7 של הגדרת הקוד הפתוח (OSD).

10. הרישיון צריך להיות לא ספציפי לחבילה

הזכויות המצורפות ליצירה אינן תלויות בכלילת היצירה בחבילה מסוימת. אם היצירה מוצאת מתוך החבילה ומופצת בתנאי רישיון היצירה, כי אלה שהיצירה מופצת אליהם, יקבלו אותן זכויות כמו אלה שקיבלו את היצירה במסגרת החבילה המקורית.

*הערה: נוסח זה לקוח ישירות מסעיף 8 של הגדרת הקוד הפתוח (OSD).

11. הרישיון צריך לא להגביל הפצה של יצירות אחרות

על הרישיון לא להטיל הגבלות על יצירות אחרות המופצות ביחד עם היצירה עליה חל הרישיון. לדוגמא, הרישיון לא יחייב שכל יתר היצירות המופצות על אותו פורמט יהיו פתוחות.

*הערה: מפיצי ידע פתוח הם בעלי זכות בחירה עצמאית. שימו לב שרישיונות “שיתוף זהה” (share-alike) הם תואמים לעיקרון זה, כיוון שתנאיהם תקפים רק בתנאי שמכלול החומר המופץ מתחבר לכדי יצירה שלמה ויחידה.

*הערה: נוסח זה לקוח ישירות מסעיף 9 של הגדרת הקוד הפתוח (OSD).