Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Отворено определение v1.1

##Терминология

Понятието знание включва различни видове:

  1. съдържание, като например музика, филми, книги;
  2. научни, исторически, географски или други данни;
  3. правителствена или друга административна информация.

Независимо от очевидно централното положение на софтуера, той не влиза в това понятие, защото е достатъчно добре обяснен в предишен текст.

Понятието произведение ще се използва за обозначаването на творба или част от знание, което се предава.

Понятието пакет може да се изпозва също и за означаване на съвкупност от произведения. Разбира се, такъв пакет може да е произведение сам по себе си.

Понятието лиценз се използва за правните условия, при които е достъпно произведение. Където няма посочен лиценз, това трябва да се тълкува като отнасящо се до подразбиращите се условия, при които се създава произведението (например запазени авторски права).

##Дефиниция

Дадено произведение е отворено, ако начинът му на разпространение отговаря на следните условия:

###1. Достъп Произведението е достъпно в цялостен вид срещу разумна цена, която не надвишава разходите за възпроизвеждане, като за предпочитане е сваляне от интернет без заплащане. Произведението също така тряба да е достъпно в удобна форма, която може да бъде модифицирана. Коментар: Това може да бъде обобщено като „социална” отвореност – позволено ви е не само да ползвате произведението, но и да го имате. „В цялостен вид” възпрепятства индиректното ограничаване на достъпа до произведението, например чрез позволяване на достъп само до няколко места в базата от данни в определен момент.

###2. Разпространение Лицензът не трябва да ограничава която и да е страна от продажбата или предоставянето на произведението, самостоятелно или като част от пакет, съставен от произведения от различни източници. Лицензът не трябва да изисква заплащане на такса или друго плащане за продажба или разпространение.

###3. Преизползване Лицензът трябва да позволява модификация и създаване на производни произведения и трябва да позволява разпространението им при условията на първоначалното произведение. Коментар: Обърнете внимание, че тази разпоредба не забранява използването на ‘вирусни’ или ‘сподели споделеното’ лицензи, които изискват разпространението на производните произведения да става при същите условия като на първоначалното произведение.

###4. Липса на технологични ограничения Произведението трябва да бъде предоставено във форма, при която не съществуват технологични пречки за извършването на посочените горе действия. Това може да бъде постигнато чрез предоставянето на произведението в отворен формат за данни, т.е. такъв, чиято спецификация е публично и свободно достъпна и която не поставя парични или други ограничения за използването й.

###5. Признание Лицензът може да изисква като условие за разпространение и преизползване посочването на сътрудниците и създателите на произведението. Ако има такова условие, то не трябва да изисква прекомерни усилия. Например, ако се изисква признание, списъкът на хората, които трябва да бъдат споменати трябва да придружава произведението.

###6. Цялост Лицензът може да поставя като условие за разпространението на модифицирани произведения производната творба да има различно име или номер на версия от оригинала.

###7. Без дискриминация срещу хора и групи Лицензът не трябва да дискриминира (ограничава) който и да отделен човек или група от хора. Коментар: С цел да се извлече максимална полза от процеса, максимално разнообразие хора и групи трябва да имат възможност да допринасят отворено знание. Затова ние забраняваме всеки лиценз за отворено знание да изключва който и да е от процеса. Коментар: това е директна заемка от точка 5 на OSD.

###8. Без дискриминация срещу начини на използване Лицензът не трябва да ограничава когото и да е да използва произведението само за определена цел или начин. Например, лицензът не може да ограничава произведението да бъде използвано за бизнес или да бъде ползвано за генетични изследвания. Коментар: Главната цел на тази разпоредба е да забрани лицензни капани, които не позволяват отворен код да бъде използван по търговски начин. Ние искаме бизнес потребителите да се присъединят към общността ни, а не да бъдат изключени от нея. Коментар: това е директна заемка от точка 6 на OSD.

###9. Разпространение на лиценза Правата върху произведението трябва да се отнасят към всеки, който получи програмата, без да има нужда от договарянето на допълнителни условия от страните. Коментар: Целта на тази разпоредба е да забрани затварянето на знания по индиректен начин, като изикванията за поверителност и неразпространение на информация. Коментар: това е директна заемка от точка 7 на OSD.

###10. Лицензът не трябва да е специфичен за пакет Правата върху произведението не трябва да са в зависимост от това дали то е част от определен пакет. Ако произведението е отделено от пакета и се използва или разпространява при условията на лиценза на произведението, всички страни, получили произведението трябва да имат същите права като тези, предоставени на оригиналния пакет. Коментар: това е директна заемка от точка 8 на OSD.

###11. Лицензът не трябва да ограничава разпространението на други произведения Лицензът не трябва да налага ограничения на други произведения, които се разпространяват заедно с произведението. Например, лицензът не трябва да изисква всички други произведения, разпространявани на същия носител да бъдат отворени. Коментар: Разпространяващите отворено знание имат право да решават сами. Обърнете внимание, че лицензите, изискващи ‘споделяне на споделеното’ изпълняват това условие, защото тази разпоредба се отнася само до самостоятелни произведения в тяхната цялост. Коментар: това е директна заемка от точка 9 на OSD.

Bulgarian Translation by Peio Popov