Open Knowledge
Contents

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Otevřená definice -- definice otevřených znalostí

Verze 2.0

Otevřená definice (definice “otevřených znalostí”) přináší zpřesnění významu “otevřený” (open) s ohledem na znalosti, přičemž podporuje silné společné prostory, na kterých se může každý podílet, s důrazem na maximální interoperabilitu.

Shrnutí: Znalosti jsou otevřené, pokud k nim může kdokoliv volně přistupovat, používat je, upravovat a sdílet je – za podmínek, které nejvíce zabezpečí zachování původu, tedy vlastnictví, a otevřenosti.

Tento zásadní význam se shoduje s pojmem “otevřený” ve smyslu software tak, jak je uvedeno v Open Source Definition a je synonymem pro výraz “svobodný” (free, libre) ve smyslu Definition of Free Cultural Works (Definice svobodných kulturních děl)). Otevřená definice byla původně odvozena z Open Source Definition, která byla odvozena z Debian Free Software Guidelines (Zásad svobodného software systému Debian).

Termín dílo je určen k označení vložené části znalosti nebo znalosti jako celku.

Termín licence se vztahuje na právní podmínky, pod kterými je dílo k dispozici. V případě, že nebyla žádná licence stanovena, mělo by se předpokládat, že práce je zpřístupněna za standardních právních podmínek (např. copyright nebo volná díla, tzv. public domain).

1. Otevřená díla

Otevřené dílo musí během své distribuce splňovat následující požadavky:

1.1 Otevřená licence

Dílo musí být vystaveno pod otevřenou licencí (jak je definováno v Sekci 2). Jakékoli další podmínky, které dílo doprovázejí (např. práva k užití, patenty), nesmí být v rozporu s podmínkami licence.

1.2 Dostupnost

Dílo by mělo být k dispozici celé, za cenu ne vyšší, než jsou přiměřené náklady na výrobu jeho kopií a s možností jeho bezplatného stahování prostřednictvím internetu. Jakékoli další informace nezbytné pro dodržování licenčních podmínek (např. jména přispěvatelů, která jsou potřebná pro splnění požadavků na uvedení autorství), musí být rovněž přiloženy k dílu.

1.3 Otevřený formát

Dílo musí být poskytnuto ve vhodné a upravitelné formě, aby nevznikaly žádné technické překážky k výkonu licenčních ujednání. Přesněji řečeno, data by měla být strojově čitelná, k dispozici ve velkém a poskytnuta v otevřeném formátu (tj. formát s veřejně a volně dostupnou specifikací, která neklade žádná finanční či jiná omezení pro jeho použití), nebo by měla být zpracovatelná přinejmenším alespoň jedním svobodným/open-source softwarovým nástrojem.

2. Otevřené licence

Licence je otevřená, pokud její podmínky splňují následující předpoklady:

2.1 Požadovaná oprávnění

Licence musí neodvolatelně povolit (nebo umožnit) následující:

2.1.1 Užití

Licence musí umožnit svobodné užití licencovaného díla.

2.1.2 Redistribuce

Licence musí umožnit redistribuci licencovaného díla, včetně prodeje. Dílo může být distribuováno samostatně, nebo jako součást souboru vyrobeného z různých zdrojů.

2.1.3 Úprava díla

Licence musí umožnit vznik odvozenin licencovaného díla a zároveň musí umožnit, aby odvozená díla mohla být distribuována za podmínek originálního licencovaného díla.

2.1.4 Rozdělení

Licence musí jakékoli části díla umožnit svobodné užití, distribuci nebo úpravu, a to odděleně od jakékoli jiné části díla nebo od jakéhokoli souboru děl, ve kterém byla tato část původně distribuována. Všechny strany, které obdrží jakoukoli distribuci jakékoli části díla ve smyslu původní licence, by měly mít stejná práva, jako jsou práva poskytnuta společně s původním dílem.

2.1.5 Kompilace

Licence musí umožnit licencovanému dílu distribuci spolu s dalšími odlišnými díly, a to bez kladení omezení na tato odlišná díla.

2.1.6 Zákaz diskriminace

Licence nesmí diskriminovat žádnou osobu či skupinu osob.

2.1.7 Šíření

Práva spojená s dílem se musí vztahovat na všechny osoby, jimiž je dílo šířeno, a to bez nutnosti odsouhlasení jakýchkoli dalších právních pojmů.

2.1.8 Použití na jakýkoli účel

Licence musí umožnit užití, redistribuci, úpravu a sestavení díla za jakýmkoli účelem. Licence nesmí nikoho omezovat při užívání díla v konkrétní oblasti použití.

2.1.9 Bez poplatku

Licence nesmí v rámci svých podmínek ukládat žádné smluvní poplatky, honoráře (autorské poplatky), či jiné kompenzace nebo peněžní odměny.

2.2 Přípustné podmínky

Licence nesmí omezovat, znejistit nebo jinak snížit význam oprávnění požadovaných v Sekci 2.1 s výjimkou následujících přípustných podmínek:

2.2.1 Uvedení autora

Jako podmínku pro distribuci díla může licence vyžadovat uvedení přispěvatelů, držitelů práv, sponzorů a tvůrců, pokud ovšem takové předpisy nejsou příliš omezující.

2.2.2 Integrita

Licence může vyžadovat, aby upravené verze licencovaného díla nesly jiný název nebo měly jiné označení verze, než mělo dílo původní, nebo aby bylo jiným způsobem uvedeno, jaké změny byly provedeny.

2.2.3 Zachování licence

Licence může vyžadovat, aby kopie nebo odvozeniny původního licencovaného díla zůstaly pod stejnou nebo podobnou licencí, která byla uvedena u původního díla.

2.2.4 Upozornění

Licence může požadovat zachování upozornění na autorská práva a označení licence.

2.2.5 Zdroj

Licence může požadovat, aby upravená díla byla k dispozici v preferované formě pro další (dodatečné) úpravy.

2.2.6 Zákaz technických omezení

Licence může zakázat distribuci díla, a to v případě, kdy technická opatření ukládají omezení na výkon jinak povolených práv.

2.2.7 Neútočení

Licence může požadovat úpravy, které veřejnosti poskytnou dodatečná oprávnění (např. patenty), která jsou potřebná pro výkon práv povolených licencí. Licence také může podmínit povolení neútočením proti držiteli licence s ohledem na výkon některých povolených práv (např. opět patentové spory).

Translated by Svetlana Hrabinova