Open Knowledge
Contents

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definició de Coneixement Obert

Terminologia

El terme coneixement ha estat triat per incloure:

  1. Continguts com música, pel·lícules, llibres,
  2. Dades tant científiques, històriques, geogràfiques o de qualsevol altre tipus
  3. Informació governamental o d’altres administracions públiques

S’exclou el programari malgrat la seva importància perquè ja ha estat tractat en treballs previs.

El terme obra s’utilitzarà per denominar qualsevol element de coneixement a tractar.

El terme paquet també es pot utilitzar per denotar una col·lecció d’obres. Òbviament aquest paquet pot ser considerat una obra en si mateix.

El terme llicència es refereix a la llicència legal mitjançant la qual s’ofereix l’obra. On no hi hagi cap llicència s’haurà d’interpretar que es refereix a les condicions legals a les quals està subjecte l’obra.

La definició

Una obra és oberta si la seva forma de distribució satisfà les condicions següents:

1. Accés

L’obra ha d’estar disponible globalment i només amb un cost de reproducció raonable, preferiblement descarregable a internet de franc. L’obra també ha d’estar disponible en una forma convenient i per ser modificable.

2. Redistribució

La llicència no ha de restringir a ningú la possibilitat de vendre o distribuir l’obra en si mateixa o com a part d’un paquet fet d’obres de moltes fonts diferents. La llicència no ha d’exigir un pagament o cap altra quota per aquesta venda o distribució.

3. Reutilització

La llicència ha de permetre fer modificacions i obres derivades i ha de permetre que aquestes siguin  distribuïdes en les mateixes condicions que  l’obra original. La llicència pot imposar alguna mena de requeriment referent al reconeixement i a la integritat: vegeu el principi 5 (Reconeixement) i el principi 6 (Integritat) a sota.

4. Absència de restriccions tecnològiques

L’obra s’ha de proporcionar de tal manera que no hi hagi cap obstacle tecnològic per executar els actes esmentats anteriorment. Això es pot aconseguir oferint l’obra en un format de dades obert, i.e. un format l’especificació del qual és public i està disponible gratuïtament i que per al seu ús no imposa cap restricció monetària o de cap altre tipus.

5. Reconeixement

La llicència pot exigir com a condició per a la redistribució i a la reutilització el reconeixement dels contribuents i creadors de l’obra. Si s’imposa aquesta condició no ha de ser de manera onerosa. Per exemple si es demana un reconeixement, l’obra s’hauria d’acompanyar d’una una llista d’aquells que cal reconèixer.

6. Integritat

La llicència pot requerir com a condició perquè l’obra pugui ser distribuïda amb modificacions que l’obra resultant porti un nom diferent o un número de versió diferent que l’obra original.

7. Cap discriminació de persones o grups

La llicència no ha de discriminar cap persona o grup de persones.

8. Cap discriminació d’àmbits de treball

La llicència no ha de restringir ningú de fer ús de l’obra en un àmbit de treball específic. Per exemple, no pot restringir l’ús de l’obra en un negoci, ni que sigui utilitzada per a la recerca militar.

9. Distribució de la llicència

Els drets adjunts a l’obra s’han d’aplicar també a qualsevol persona a qui li sigui redistribuïda sense necessitat que aquesta executi una llicència addicional.

10.  La llicència no ha de ser específica d’un paquet

Els drets adjunts a l’obra no han de dependre de què en formi part d’un paquet particular. Si l’obra s’extreu d’aquell paquet i s’utilitza o es distribueix dins dels termes de la seva llicència, totes aquelles parts a qui els sigui redistribuïda hauran de tenir els mateixos drets que els que es concedeixen conjuntament amb el paquet original.

11. La llicència no ha de restringir la distribució d’altres obres

La llicència no ha d’imposar restriccions en altres obres que es distribueixen conjuntament amb l’obra subjecta a la llicència. Per exemple, la llicència no ha d’imposar que totes les altres obres que es distribueixen pel mateix mitjà siguin obertes.

Translated by Ignasi Labastida i Juan