Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definice: otevřené znalosti

Verze 1.1

Terminologie

Termín znalost v sobě zahrnuje:

  1. obsah jako jsou hudba, filmy, knihy
  2. data, ať už vědecká, historická, geografická nebo jiná
  3. informace z veřejné správy a administrativy

Software je vynechán, i přes jeho zjevné důležitosti, protože už byl dostatečně popsán v jiných dokumentech.

Termín dílo je určen k označení vložené části znalosti nebo znalosti jako celku.

Termín soubor může značit sbírku děl. Samozřejmě tento soubor může být považován rovněž za dílo sám o sobě.

Termín licence se vztahuje na právní licenci, pod kterou je dílo zpřístupněno. V případě, že nebyla žádná licence stanovena, mělo by se předpokládat, že práce je zpřístupněna za standardních právních podmínek (např. copyright).

Definice

Dílo je otevřené, pokud splňuje následující podmínky:

1. Dostupnost

Dílo by mělo být k dispozici celé, za cenu ne vyšší než přiměřené náklady na výrobu jeho kopií, s možností stahování zdarma prostřednictvím Internetu. Podoba díla musí být ve vhodné a upravitelné formě.

Komentář: toto lze shrnout jako „sociální“ otevřenost – máte nejen možnost získat danou práci, ale dostanete ji. Nepřímé prostředky jsou využívány k omezování přístupu k získání díla „jako celku“, například je umožněn přístup pouze k několika málo položkám databáze najednou.

2. Redistribuce

Licence nesmí omezovat ani jednu ze stran při prodeji nebo distribuování díla samostatně, nebo jako součást souboru vyrobeného z více různých děl. Licence rovněž nesmí za tuto distribuci vyžadovat autorský honorář či jiný poplatek.

3. Opětovné užití

Licence musí umožnit úpravu díla a jeho užití v dalších dílech, zároveň musí umožnit, aby odvozená díla mohla být distribuována za podmínek originálního díla.

Komentář: Všimněte si, že tato podmínka nebrání použití licencí typu „zachovejte licenci“, které vyžadují redistribuování upraveného díla podle stejných podmínek, které jsou uvedené pro původní dílo.

4. Neexistence technologických omezení

Dílo musí být k dispozici v takovém formátu, aby nevznikaly žádné technické překážky k realizaci výše uvedených podmínek. K tomu lze využít otevřených datových formátů, tedy takových, jejichž specifikace je veřejně a volně dostupná, a které nekladou žádná finanční či jiná omezení pro jejich použití.

5. Uvedení autora

Licence může vyžadovat, jako podmínku pro další distribuci a opětovné užití díla, uvedení autorů a tvůrců díla. Pokud je uložena tato podmínka, nesmí být znevýhodňující. Například, pokud je vyžadováno uvedení autora, je třeba přiložit k dílu seznam těch, kteří vyžadují uvedení v díle.

6. Integrita

Licence může požadovat, jako podmínku pro distribuci díla v upravené podobě, aby výsledné upravené dílo mělo přiřazený jiný název nebo označení verze než původní dílo.

7. Zákaz diskriminace osob a skupin

Licence nesmí diskriminovat žádnou osobu či skupinu osob.

Komentář: S cílem získat maximální výhody z tohoto procesu by měla být také maximální rozmanitost osob a skupin schopná přispět k otevřené znalosti. Proto zakazujeme použití jakékoliv licence na otevřené znalosti s vyřazením kohokoliv z tohoto procesu.

Komentář: Přímo převzato z bodu 5 v OSD.

8. Zákaz diskriminace oblasti použití

Licence nesmí omezovat užití díla kohokoliv v jakékoliv oblasti využití. Například licence nesmí omezovat použití díla pouze v oblasti podnikání nebo pouze v oblasti genetického výzkumu.

Komentář: Hlavním záměrem tohoto ustanovení je zakázat pasti v licencích, které brání užití otevřených materiálů komerčně. Chceme, aby se komerční uživatelé připojili k naší komunitě, ne aby se cítili vyloučeni z ní.

Komentář: Přímo převzato z bodu 6 v OSD.

9. Šíření licence

Práva spojená s dílem se musí vztahovat na všechny strany, pro které je práce určena, bez nutnosti dodatečné licence.

Komentář: Tento bod je určen k zákazu uzavírání znalostí nepřímými prostředky, jako je požadavek na dohodu o mlčenlivosti.

Komentář: Přímo převzato z bodu 7 v OSD.

###10. Licence nesmí být specifická pro soubor

Práva k práci by neměla záviset na tom, zda je práce součástí určitého souboru. Pokud je dílo extrahováno z tohoto souboru a je používáno a distribuováno v souladu s licencí k práci, všechny strany, pro které je dílo určeno, by měly mít stejná práva jako strany určené v originálním souboru.

Komentář: Přímo převzato z bodu 8 v OSD.

###11. Licence nesmí omezovat distribuci dalších prací

Licence nesmí klást jakákoliv omezení na ostatní díla, která jsou distribuována spolu s licencovaným dílem. Například, licence nesmí vyžadovat, aby všechna díla, která jsou uložená na stejném médiu, byla otevřená.

Komentář: Distributoři otevřených znalostí mají právo na vlastní rozhodnutí. Všimněte si, že licence „zachovejte licenci“ vyhovují, neboť tato ustanovení platí pouze v případě, že celek tvoří jednu práci.

Komentář: Přímo převzato z bodu 9 v OSD.

Translated by Světlana Hrabinová