Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definicija otvorenog znanja verzija

Version: 1.0

Terminologija

Termin znanje je korišćen da bi uključio:

  1. Sadržaj kao što je muzika, filmovi, knjige
  2. Podatke bilo da su naučni, istorijski, geografski ili drugi
  3. Vladine i druge administrativne infromacije

Kompjuterski programi (softver) su isključeni uprkos jasnom centralnom značaju, jer su već adekvatno obrađeni prethodnim radom.

Termin delo koristi se da označi delove znanja koji se prenose.

Termin paket može takođe da se koristi da označi skup dela. Naravno, takav paket može se smatrati delom sam po sebi.

Termin licenca odnosi se na zakonsku licencu pod kojom je delo dostupno. Ako licenca ne postoji, to se tumači kao rezultujući podrazumevani pravni uslovi pod kojim je rad dostupan (na primer autorsko pravo).

Definicija

Delo je otvorenog tipa ako način njegove distribucije zadovoljava sledeće uslove:

1. Pristup

Delo je dostupno kao celina i po ceni koja nije veća od razumne cene reprodukcije, po mogućstvu preuzimanjem putem Interneta bez troškova. Rad mora biti dostupan u prikladnom obliku koji je moguće modifikovati.

_Komentar: Odredba ‘kao celina’ sprečava ograničavanje pristupa posrednim sredstvima, na primer dozvoljavanjem pristupa samo nekolicini delova baze podataka istovremeno. _

2. Naknadna distribucija

Licenca ne ograničava nijednu stranu u pogledu prodaje ili besplatnog deljenja dela, bilo da se distribuira samostalno ili kao deo paketa. Licenca ne sme zahtevati tantijeme ili druge naknade za takvu prodaju ili distribuciju.

3. Ponovno korišćenje

Licenca mora da dozvoli modifikacije i izvedena dela, i mora dozvoliti da se isti distribuiraju pod uslovima originalnog dela.

Komentar: bitno je primetiti da ova klauzula ne sprečava korišćenje “viralnih” ili “share-alike” licenci koje zahtevaju naknadnu distribuciju modifikacija pod istim uslovima kao za original.

4. Odsustvo tehnoloških ograničenja

Delo mora biti obezbeđeno u takvoj formi da nema tehnoloških prepreka za ispunjavanje gorenavedenih aktivnosti. Ovo se može postići obezbeđivanjem dela u “open data” formatu, tj. u onom formatu čije su specifikacije javno dostupne i besplatne i koji ne nameće monetarna ili druga ograničenja za upotrebu.

5. Pripisivanje

Licenca može zahtevati, kao uslov za naknadnu distribuciju i ponovno korišćenje, pripisivanje saradnika i stvaralaca dela. Ako je ovaj uslov nametnut, on ne sme predstavljati teret. Na primer, ako se zahteva pripisivanje, spisak onih koji zahtevaju pripisivanje mora da bude priložen uz delo.

6. Celovitost

Kao uslov za distribuiranje dela u modifikovanom obliku licenca može da zahteva da rezultujuće delo nosi drugačije ime ili broj verzije u odnosu na originalno delo.

7. Bez diskriminacije lica i grupa

Licenca ne sme da diskriminiše lica ili grupe lica.

_Komentar: da bi se dobila najveća korist od ovog procesa, treba postići najveći diverzitet lica i grupa kvalifikovanih da doprinesu otvorenom znanju. Stoga zabranjujemo da bilo koja licenca otvorenog znanja bilo koga isključi iz ovog procesa.

Komentar: ovo je preuzeto neposredno iz tačke 5 OSD (Definicije otvorenog koda)_

8. Bez diskriminacije polja delovanja

Licenca ne sme nikoga sprečavati da iskoristi delo u specifičnom polju delovanja. Na primer, ne sme da ograniči upotrebu dela u poslovanju ili njegovog korišćenja u genetskim istraživanjima.

_Komentar: prevashodna namera ove klauzule je da zabrani zamke licence koje sprečavaju da se otvoreni materijal koristi u komercijalne svrhe. Želimo da se komercijalni korisnici priključe našoj zajednici i ne osećaju se isključenim iz nje.

Komentar: ovo je preuzeto neposredno iz tačke 6 OSD (Definicije otvorenog koda)_

9. Distribucija licence

Prava vezana uz delo moraju da se primenjuju na sve kojima se delo distribuira bez potrebe za izvršenjem dodatnih licenci od strane tih strana.

_Komentar: ova klauzula ima za cilj da zabrani zatvaranje znanja neposrednim sredstvima kao što su zahtevi za ugovorom o neotkrivanju podataka.

Komentar: ovo je preuzeto neposredno iz tačke 7 OSD (Definicije otvorenog koda)_

10. Licenca ne sme da bude specifična za paket

Prava vezana uz delo ne smeju da zavise od dela koje predstavlja deo određenog paketa. Ako se delo odvoji od tog paketa i koristi ili distribuira u skladu sa uslovima licence za to delo, sve strane kojima se delo naknadno distribuira treba da imaju ista prava koja su dodeljena u vezi sa originalnim paketom.

Komentar: ovo je preuzeto neposredno iz tačke 8 OSD (Definicije otvorenog koda)

11. Licenca ne sme da ograničava distribuciju drugih dela

Licenca ne sme da ograničava druga dela koja se distribuiraju zajedno sa licenciranim delom. Na primer, licenca ne sme da zahteva da sva druga dela distribuirana na istom medijumu budu otvorena.

_Komentar: distributeri otvorenog znanja imaju pravo da sami naprave izbor. Imajte u vidu da su ‘share-alike’ licence u skladu sa pravilima jer se te odredbe primenjuju samo ako celina obrazuje jedno delo.

Komentar: ovo je preuzeto neposredno iz tačke 9 OSD (Definicije otvorenog koda)_

**Priredili i preveli:

  • Milica Maravić
  • Žarko Ptiček
  • Blaeks Biofor
  • Bojana Milosevic
  • Vedran Vucic**