Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Avatud* definitsioon

Versioon 2.0

Avatud* definitsioon täpsustab “avatuse” tähendust seoses teadmiste/teadmusega, kultiveerimaks lollikindlat ühisvara, milles võib igaüks osaleda ning teha suurimal võimalikul määral koostööd.

Kokkuvõte: Teadmus on avatud, kui igaüks pääseb sellele vabalt ligi, saab seda vabalt kasutada, täiendada ja jagada — seadmata piiranguid muuks, kui teadmiste allikapärasuse ja avatuse tagamiseks.

See põhitähendus vastab “avatuse” tähendusele seoses tarkvaraga, nagu piiritleb seda avatud lähtekoodi definitsioon ning sellega on samatähenduslik “vaba” või “libre” nagu piiritleb vabakultuuri teoste definitsioon. Avatud* definitsioon töötati algselt välja lähtuvalt avatud lähtekoodi definitsioonist, mis omakorda põhines Debiani vabavara suunistel.

Terminit teos kasutatakse, osutamaks edasiantava teadmuse üksusele või selle osale.

Termin litsents osutab õiguslikele tingimustele, mille alusel on teos tehtud kättesaadavaks. Juhul, kui teose litsents on määratlemata, siis tuleb seda tõlgendada kui osutust, et teose kasutust reguleerivad vaikimisi kehtivad õiguslikud tingimused (näiteks autoriõigus või avaliku hüve tingimused).

1. Avatud teosed

Avatud teos peab selle levitamise puhul rahuldama järgmisi nõudeid:

1.1 Avatud litsents

Teos peab olema tehtud kättesaadavaks avatud litsentsi alusel (defineeritud jaotises 2). Mistahes teosega kaasnevad lisatingimused (nagu kasutustingimused või litsentsija vallatavad patendid) ei tohi olla vastuolus litsentsi tingimustega.

1.2 Kättesaadavus

Teos on kättesaadav tervikuna ning enimalt mõistliku, ühekordse paljundamise tasu eest, eelistatavalt tasuta allalaaditavana Internetist. Mistahes lisainfo, mis on vajalik litsentsile vastavuse tagamiseks (nagu kaastööliste nimed, mida on vaja autorsuse äramärkimise nõuete täitmiseks) peavad olema samuti teosega kaasa pandud.

1.3 Avatud vorming

Teos peab olema tehtud kättesaadavaks käepärases ja täiendatavas vormis viisil, mis välistab tarbetud tehnoloogilised takistused litsentsitud õiguste rakendamiseks. Iseäranis andmed peavad olema masinloetavad, saadaval toormassina ning esitatud avatud vormingus (st vabalt saadaval oleva ja avaldatud spetsifikatsiooniga vormingus, mis ei sea rahalisi ega muid piiranguid selle kasutamisele) või on miinimumjuhul töödeldavad vähemalt ühe tarkvaralise vaba/libre/avatud lähtekoodiga tööriista abil.

2. Avatud litsentsid

Litsents on avatud, kui selle tingimused vastavad järgmistele nõudmistele:

2.1 Nõutavad load

Litsents peab tagasivõtmatult lubama (või võimaldama) järgmist:

2.1.1 Kasutus

Litsents peab lubama litsentsitud teose vaba kasutamist.

2.1.2 Edasilevitamine

Litsents peab lubama litsentsitud teose edasilevitamist, kaasa arvatud selle müüki, olenemata sellest, kas müüakse teost ennast iseseisvalt või osana kogumist, mis on loodud eri allikatest pärit teostest.

2.1.3 Täiendamine

Litsents peab lubama tuletatud teoste loomist litsentsitud teosest ja lubama selliste tuletatud teoste levitamist samadel tingimustel algse litsentsitud teosega.

2.1.4 Tükeldamine

Litsents peab lubama teose mistahes osa kasutamist, levitamist või täiendamist eraldiseisvalt teose mistahes muust osast või teoste kogumist, mille koosseisus seda algselt levitati. Kõik osapooled, kes saavad enda valdusse algse litsentsi raames levitatud teose või selle mistahes osa, peavad omama selle suhtes neidsamu õigusi, mis olid määratletud algse teose juures.

2.1.5 Liitmine

Litsents peab lubama litsentsitud teose levitamist koos teiste sellest eraldiseisvate teostega, seadmata piiranguid neile teistele teostele.

2.1.6 Ühetaolisus

Litsents ei tohi seada eritingimusi mitte ühelegi isikule ega isikute grupile.

2.1.7 Edasikanduvus

Teosega seotud õigused peavad kehtima kõigi jaoks, kellele see on edasilevitatud ilma, et oleks tarvis nõustuda täiendavate õiguslike tingimustega.

2.1.8 Kasutamine mistahes eesmärgil

Litsents peab lubama kasutamist, edasilevitamist, täiendamist ja liitmist mistahes eesmärgil. Litsents ei tohi mitte kellelgi piirata teose kasutamist mistahes eriliseks otstarbeks.

2.1.9 Tasu puudumimne

Litsents ei tohi oma tingimuste osana kehtestada ühtegi honorari, kasutusmaksu ega muud rahalist tasu või hüvitist.

2.2 Vastuvõetavad tingimused

Litsents ei piira, muuda ebaselgeks ega vähenda muul viisil õigusi, mis on nõutud jaotises 2.1 välja arvatud järgmistel lubatud tingimustel:

2.2.1 Omistamine

Litsents võib nõuda levitatud teose puhul, et sellega oleks pandud kaasa kaastööliste, õiguste valdajate, sponsorite või teostajate nimekiri, kuni mistahes selline ettekirjutus ei ole koormav.

2.2.2 Terviklus

Litsents võib nõuda, et litsentsitud teose täiendus kannaks algsest teosest erinevat nime või versioonitähist või märgiks muul viisil ära, mis muudatused on teosesse tehtud.

2.2.3 Jagamine samal alusel

Litsents võib nõuda, et litsentsitud teose koopiad või tuletatud teosed kannaksid algse teosega sama või samaväärset litsentsi.

2.2.4 Märkused

Litsents võib nõuda autoriõiguse märkuste või litsentsimärgistuse säilitamist.

2.2.5 Allikad

Litsents võib nõuda, et täiendatud teosed oleks tehtud kättesaadavaks vormis, mis soosib edasiste täienduste tegemist.

2.2.6 Tehniliste piirangute keeld

Litsents võib keelata teose levitamist viisil, mis rakendab normaaljuhul lubatud õiguste teostamise takistamiseks tehnilisi meetmeid.

2.2.7 Tõkestamatus

Litsents võib nõuda täiendajailt, et need annaksid avalikkusele täiendavaid õigusi (näiteks patendi kasutamise loa), kui seda on vaja litsentsis lubatud õiguste teostamiseks. Litsents võib ühtlasi seada õiguste tingimuseks, et litsentsisaajaid ei tõkestataks nende mistahes lubatud õiguste teostamisel (näiteks patendivaidluste algatamisega).

* Algne definitsioon kandis nimetust “avatud teadmuse definitsioon” (open knowledge definition), mille lühendamise teel on saadud praegune nimekuju (open definition). Kuna “avatud definitsioon” ja “avatuse definitsioon” kumbki ei anna edasi kõiki taotletud konnotatsioone, siis on valdkonnast šnitti võtva loomingulise tõlkena pakutud nimekuju “avatud* definitsioon”, kus “∗” viitab nii käesolevale allmärkusele kui ka osutab sellele, et see defineerib “avatust” seoses määramata hulga valdkondadega, st esineb wildcard‘i tähenduses.

Tõlkinud Märt Põder